خلیج خروشان

مبانی ارتباط جمعی

 

بسمه تعالی

  

دانشجو  :  حسن خسروی  

نام رشته : روابط عمومی پودمان  

 

سال : 1388

 

 

 

سرفصل اول : تعریف ارتباط جمعی و ویژگیهای آن

 

_ ارتباط (COMMUNITION) : جریان انتقال پیام از فرستنده به گیرنده .

 

_ ارتباطات (COMMUNITION) : وسایل ولوازم فنی انتقال پیام

 

_ اطلاع (INFORMATION) : نوعی ارتباط است اما از نظر مفهوم با ارتباط تفاوت دارد . هراطلاعی ارتباط است اما هرارتباطی حاوی اطلاعات نیست .

 

تعریف کامل ارتباط   : فرایندی است که پیام را ازفرستنده به گیرنده انتقال می دهد به شرط آنکه معنای مورد نظر فرستنده در گیرنده ایجاد شود.

 

_ تعریف ارتباط جمعی : فرایند انتقال پیام از فرستنده یا فرستنده گان با استفاده از وسایل ارتباطی (نظیر روزنامه ، کتاب ، امواج رادیو ، تلویزیون وغیره) برای گروه غیرمحدودی از مردم با سرعتی زیاد .

انواع ارتباط انسانی :

1-    ارتباط انسان با ماشین

2-    ارتباط انسان با حیوان

3-    ارتباط انسان با انسان :

 

الف- از نظر چگونگی برقراری ارتباط :

1-    ارتباط مستقیم (بدون واسطه) یا شخصی (صمیمی)

2-    ارتباط غیر مستقیم (باواسطه ) غیر شخصی (نویسنده کتاب )

 

-         ویژگی های ارتباط مستقیم :

1-    جابجایی فرستنده وگیرنده

2-    غالباً ارتباط چهره به چهره

3-    امکان دریافت بازخورد پیام به صورت آنی وجود دارد .

4-    امکان تصحیح پیام وجود دارد

 

ب- از نظر وسعت انتشار پیام :

1- ملی : درون مرز جغرافیایی انتشار می یابد

2- فرا ملی : خارج از مرز جغرافیایی انتشار می یابد

1

 

 

 

ج- از نظر نحوه انتقال :

1- نوشتاری   : از طریق نوشته

2- غیر نوشتاری : امواج رادیو

یا :

1-    کلامی : از طریق گفتار

2-    غیر کلامی : ایماء - اشاره

 

د- از نظر زمان :

1-  ارتباط زمانی : روزنامه زمانی است – پیام دریک محدوده زمانی خاص ارزش دارد.

2- غیر زمانی : کتاب غیر زمانی است – ارزش واهمیت پیام محدود به زمان خاصی نیست .

 

هـ - از نظر سازمان :

1-    ارتباط سازمانی

2-    ارتباط غیر سازمانی : مانند گفتگوی 2 نفر

 

-         ویژگی های ارتباط جمعی: (دادگران )

1-    مخاطبان نا آشنا وپراکنده

2-    ارتباط ناپایدار وگذرا است .

3-    دریافت بازخورد با تاخیر

4-    سرعت عمل

5-    تکثیر

 

 

-         پیام درارتباط جمعی برای مخاطبان ناشناخته ونامتجانس ارسال می شود. (رایت )

-         دست اندرکاران وسایل ارتبط جمعی درمیان انبوه داده های خبری دست به انتخاب وگزینش  می زنند             ( ویلیام شرام )

 

 

-         از نظر سادنی هید:

1-    کثرت گیرندگان

2-    تنوع بسیار زیاد مخاطبان

3-    تکثیر پیام یا کثرت پیام

4-   

2

سرعت انتقال پیام

5-    هزینه آن برای مصرف کننده پائین است .            

 

 

سرفصل دوم : مدل ارتباط جمعی

 

مدل های ارتباطی :

- ازنظر لاسول : هر ارتباطی دارای پنج عنصر است .

1- چه کسی ؟  (فرستنده )

2- چه می گوید؟ ( پیام )

3- برای چه کسی می گوید ؟  ( گیرنده )

4-  با چه می گوید یا می نویسید؟  ( وسیله ارتباطی )

5- با چه اثری می گوید ویا می نویسد ؟  ( اثر وسیله )

 

- اگرچه این مدل درزمان خود بسیار با ارزش بود، اما به نظر پل لازارسفلد درآن پیوسته این سئوال مطرح است که چرا به جای اینکه ازخود سئوال کنیم که وسایل ارتباط جمعی با مردم چه می کنند ، ازخود بپرسیم که مردم با وسایل ارتباط جمعی چه می کنند وچه تاثیری برفرایند ارتباط دارند. آنها چه کسانی هستند واز چه طیفهایی تشکیل می شوند.

-         از نظر کلود شنن و وارون ویور (پارازیت) :

گیرنده

__

رمزخوان

___

پیام

___

رمزگزار

____

منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارازیت

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

_ از نظر وایت (دروازه بان ) : دروازه بان به همه اجازه ورود نمی دهد.

 

3

سرفصل سوم : دیدگاه دیویدرایزمن ومک لوهان درخصوص وسایل ارتباط جمعی

 

-         دیدگاه دیوید رایزمن (جامعه شناس آمریکایی ) درخصوص وسایل ارتباط جمعی : (مبانی ارتباط جمعی تالیف دکتردادگران )

-         کتاب معروف رایزمن : انبوه تنها 1960

دیوید رایزمن تاریخ تحول جامعه انسانی را به سه دوره تقسیم می کند که براثر گذشت زمان هریک جایگزین دیگری می شود .

 

الف – دوره اول جامعه سنتی (کشورهای جهان سوم که فقر اقتصادی دارند)

دراین نوع جوامع ، میزان زاد و ولد بسیار بالاست که بالا بودن میزان مرگ و میر (به علت عدم پیشرفت پزشکی وهمچنین سنتها ) تا حدی آن را جبران می کند وتاحدودی از این طریق ، میان جمعیت وقلت یا کمیابی منابع تعادل ایجاد می شود.  دراین مرحله جامعه بی چون وچرا از آداب ورسوم وسنتها پیروی می کند . گذشتگان عملا ً برجامعه حکمروایی دارند. وبطور کلی سنت عامل اصلی نظارت اجتماعی محسوب می شود. به اعتقاد رایزمن این قدرت ونیروی سنت و آداب ورسوم است که خلاقیت فردی را از میان می برد ویا دست کم اورا پایبند گذشته نگه می دارد . از نظر تاریخی این دوره از جوامع انسانی را عصر نفسانیات تخیلی واسطوره ای می نامند که درمیان افراد نوعی جمع گرایی ناآگاهانه ویانوعی وابستگی کندویی به خانواده ، طایفه وقبیله وجود دارد. که می باید پس از هزاران سال به جمع گرایی آگاهانه اجتماعی مبدل شود. به عقیده وی این پدیده از آنجا ناشی می شودکه این جوامع با افزایش بالقوه شدید جمعیت روبرو هستند که در نتیجه سنتها سبب از میان رفتن بخشی از آن به انحای گوناگون _قربانی،جنگ،زنده به گورکردن بچه ها ورها کردن پیران ) می شود. بدیهی است که چنین جامعه ای نمی تواند بدون داشتن قواعد بسیار محکم ولازم الاجرا به حیات خود ادامه دهد. به عقیده رایزمن اوثبات وپایایی رسوم وساختهای اجتماعی در دنیای باستانی یا سنتی ، لزوماً از ثبات نسبی رابطه میان جمعیت وغذا ومنابعی که در اختیار دارد ناشی می شود. بدین ترتیب او معتقد است که این جوامع ، موجد پیدایی ((انسان از سنت         هدایت   شده )) است. دراین جامعه وسیله انتقال میراث فرهنگی بیان شفاهی است .

 

ب- دوره دوم جامعه فردگرا (کشورهای درحال توسعه)

بطور خلاصه ویژگی های این دوره به قرار زیر می باشد:

1- میزان زاد وولد بالاست اما بدلیل پیشرفت های پزشکی وبهداشتی مرگ ومیر کاهش یافته است . که این عامل باعث رشد جمعیت ودرنتیجه عدم تعادل جمعیتی می گردد. اما رشد جمعیت باعث کمیابی مواد غذایی نمی شود. بدلیل بکارگیری صنعت درکشاورزی وتولید مواد غذایی .

2- ذهنیت فردگرا وواقع گرا وجود دارد یا به عبارت دیگر آغاز جدایی انسان از جامعه وگسترش فردگرایی وسود ورزی انسان است.

4

 

 

 

 

3- دراین جامعه انسان ضمن برخورداری از توانایی انطباق با تغییرات اجتماعی دارای خلاقیت ونوع آوری است اما بدلیل اهمیت نسبی سنت ها هنوز به جامعه تعلق وهمبستگی دارد.

4- وسیله انتقال میراث فرهنگی به نسل جدید نوشتار به ویژه چاپ است که باعث گسترش فردگرایی   شود . (وسایل ارتباط چاپی ) انسان درون رهبر                                                                   

ج- دوره سوم جامعه مصرف وفراوانی (کشورهای توسعه یافته صنعتی )

ویژگی های این دوره :

1-  میزان زاد و ولد پائین است وبه دلیل پیشرفت های پزشکی وبهداشتی مرگ ومیر پائین است . درنتیجه تعادل جمعیتی دراین دوره مشهود است .

2-    دراین جوامع به علت تولید انبوه مصرف گرایی وتنوع درمصرف توسط وسایل ارتباط جمعی تبلیغ  می شود.

3-  وسیله انتقال میراث فرهنگی به نسل جدید وسایل ارتباط جمعی است به عبارت دیگر انسانها توسط وسایل جمعی و کارگزاران آنها هدایت می شوند.

4-  بار دیگر  وسایل ارتباط جمعی نوین به ویژه تلویزیون افراد را به دور همدیگر جمع می کند ( جمع گرایی آگاهانه ورشد یافته ) ( انسان دیگر رهبر )

 

-         نظرات مک لوهان درخصوص وسایل ارتباط جمعی :

مهمترین آثار مک لوهان عبارتند از : کهکشان گوتنبرگ – صلح وجنگ در دهکده جهانی – شناسایی وسایل ارتباطی – جنگل الکترونیک قرن بیستم

اهم نظرات وی در خصوص وسایل ارتباط جمعی :

1-  تکنولوژی ساخته ذهن وعمل انسان است اما انسان نیز زائیده تکنولوژی عصر خویش است به این معنا که تکنولوژی درهرعصر بتدریج حفظ ومحیطی ایجاد می کند که تعیین کننده سرنوشت وزندگی انسان است . وی تکنولوژی را کمدی الهی می خواند که انسان را به زمین هدایت نمود تا با ابزارهای ساخته خویش خودش را از آزارهای جسمانی نجات دهد.

2-    وسایل ارتباطی عامل انتقال فرهنگ هستند اما بر فرهنگ نیز تاثیر می گذارند. وی این نظر را تحت         عنوان " وسیله پیام است " ارائه داد به این معنا که در تشکیل جوامع وسایل ارتباطی تاثیری بیشتر از محتوای پیام دارند. وبه عبارت دیگر وسیله از پیام جدا نیست بلکه مهمتر از آن است .

3-    بین وسایل ارتباطی جدید ومحتوای آن که فرهنگ قبلی وموجود است تضاد وجود دارد که مک لوهان نیز این تعرض را می پذیرد ومعتقد است که تازمانی که فرهنگ یا محتوای پیام متناسب با وسایل ارتباطی تغییر نکند این تعارض وجود دارد واین امر باعث بحران فرهنگی می شود.

4-   

5

تکنولوژی باعث تفکیک حواس انسان می شود بطوری که هروسیله امتداد یکی از حواس انسان است مانند سنگ درامتداد دست ، دوچرخه درامتداد پا ، رادیو درامتداد حس شنوائی (گوش) وتلویزیون در امتداد حس لامسه بوجود آمده است (تلویزیون بین حواس انسان تعادل ایجاد  می کند وباعث استفاده از تمام حواس انسان می شود.

 

5-    وسایل ارتباطی به دودسته سرد و گرم  تقسیم بندی می شوند .

6-    وسایل ارتباطی سرد (مانند تلویزیون – جلسات بحث وگفتگو وسمینار) وسایلی هستند که استفاده از آنها نیازمند به کارگیری چند حس دارد وتوضیحات مختصری ارائه می دهند . بنابراین باعث مشارکت فعال مخاطب در فرایند ارتباط می شوند. که شامل کشورهای جهان سوم وکم سواد می گردد.

 

-         وسایل ارتباطی گرم (مانند رادیو – کتاب – سخنرانی ) وسایلی هستند که استفاده ازآنها مستلزم بکارگیری یکی از حواس انسان است و توضیحات مفصلی از موضوع ارائه می دهند . پس بنابراین باعث مشارکت کمتر مخاطب در فرایند ارتباطی می شوند. که شامل جوامع اروپایی  می شود.

-         مک لوهان تاریخ تحول جوامع انسانی را با تاکید بر وضعیت وسایل ارتباطی به سه دوره تقسیم  می کند که در هردوره از تمدن ، نظام ارتباطی خاصی حاکم است . این نظام ارتباطی افراد را وامی دارد تا متناسب با آن ، حواس خود را شکل دهند، یعنی برخی را گسترش وتوسعه دهند واز برخی دیگر صرف نظر کنند .

1 - عصر یا دوره ارتباط شفاهی وزندگی قبیله ای (تمدن بدون خط)

        - خط ونوشتار وجود ندارد بنابرای میراث فرهنگی از طریق ارتباط شفاهی یا سینه به سینه منتقل می شود.

- دراین جامعه به علت محدودیت شعاع نفوذ کلام افراد برای دریافت پیام دریک مکان جمع می شدند . بنابراین انسان دراین دوره از تمام حواس خود برای درک جهان طبیعی استفاده   نموده . در ارتباط شفاهی برتری از آن حس شنوایی است .

- زندگی اجتماعی بصورت قبیله ای است . امورجمعی مهم است ومورد بحث قرار می گیرد . بنابراین هویت شخصی وزندگی خصوصی وجود ندارد.

2- عصر ارتباط چاپی یا کتبی وفرد گرایی :

- پیدایش خط ونوشتار باعث می شود که :

الف- میراث فرهنگی بدون تغییر وتحریف به نسل جدید منتقل شود.

ب- امکان استفاده از دستاوردهای علمی وفنی نسل قبلی فراهم گردد.

- دراین مرحله انسان برای دریافت پیام دیگران نیاز به تجمع نداشت بلکه می توانست درتنهایی و انزوا پیام دیگران را دریافت کند پس این دوره آغاز پیدایش فردگرایی ، نخبه گرایی واصالت انسان است .

- تمدن خط ونوشتار تا مدتها زیر سلطه بیان شفاهی بوده است زیرا کتاب درآغاز قرائت می شده است اما پیدایش چاپ یا عصر گوتنبرگ حس بینایی برتری می یابد .

چاپ آموزش را از انحصار اشراف ونخبگان خارج نموده وبه آن عمومیت می دهد وباعث مشارکت افراد در زندگی سیاسی واجتماعی می شود.

-        

6

تمام پیشرفت های کشورهای اروپائی در زمینه تکنولوژی را ناشی از اختراع چاپ می داند ومعتقد است که چاپ کتاب آغاز عصر مصرف گرایی ونخستین محصول جامعه مصرف است که باعث فردگرایی تقویت استدلال وفرد گرایی می گردد .

 

 

-         مک لوهان نسبت به چاپ یا عصر گوتنبرگ نگرش منفی داشته است واختراع چاپ را گناه اصلی انسان وسرچشمه بدبختی های ناشی از تمدن صنعتی دانشته است زیرا انسان را از محیط عاطفی وصمیمانه قبیله ای خارج وبه زندگی شهرنشینی وتمدن صنعتی وارد نموده است . اما پیدایش وسایل الکترونیک باعث پایان یافتن دردها و رنج های انسان وبردگی انسان می شود.

3- عصر ارتباط الکترونیک ودهکده جهانی :

- وسایل ارتباط الکترونیک باعث برگشت به حس شنوایی می شوند وتعادل بین حواس ایجاد می گردد .

- دراین مرحله درکنار ارتباط نوشتاری وسایل الکترونیک نیز وجود دارد وهمین امر باعث ایجاد تعادل بین حواس می گردد.

- وسایل ارتباط الکترونیک باعث تغییر فضای کار وزندگی انسان می شود وباعث می شود که جوامع به هم نزدیک شده و دهکده ای به پهنای تمام جهان ایجاد شود که به آن دهکده جهانی می گویند.

- درمیان وسایل ارتباط الکترونیک برای تلویزیون نقش خاصی قائل بوده است وآن را رسانه ای هوشمند می داند وامواج آن را بشارت الکترونیک نام نهاده است که باعث انتقال آگاهی ها و دانستنیهای عمیق ودقیق به افراد جامعه می گردد.

 

سرفصل چهارم 

-         ویژگی های کتاب ازجهت نوع پیام ، طرزانتشار و شرایط دریافت و مخاطبان :

 مدت چندین قرن ،کتاب فقط به عنوان وسیله ومرجع آشنایی باعلم وفرهنگ مورد استفاده قرار  می گرفت وبه همین جهت ناشران کتاب ها ،تنها به چاپ آثاری که با خطر زود کهنه شدن روبه رو نبودند، دست  می زدند.

-         برای تهیه وانتشار کتاب ها ، مدت های طولانی وقت لازم بود وبهای کتاب نیزبرای خریداران گران تمام       می شد.

-         پس از گسترش مطبوعات نیز کتابهای چاپی تا مدت های طولانی اصالت خود را حفظ کردند وبه عنوان یک وسیله ارتباطی کاملاً مستقل به حیات خود ادامه دادند. دراین مورد تامدتی پیش طرز تهیه مطالب کتاب ها یکی از صفات شاخص آن ها دربرابر مطبوعات بشمار می رفت .

-         کتاب معمولاً محصول کار فردی یک نویسنده واحد است ویک نظام هماهنگ ذوقی یا فکری وتجربی را تشکیل می دهد. درحالیکه روزنامه یک اثر جمعی وموزائیک مانند است که با همکاری چندین نفر واز گردآوری تصادفی موضوع ها ومطالب گوناگون خبری وتفریحی پدید می آید.

-         نویسنده کتاب معمولاً درباره یک موضوع واحد ، با اندیشه ونقشه ثابت مدت ها کار مداوم دنبال  می کند.

-         امروزه درشرایط تهیه کتاب نسبت به گذشته تغییرات فراوانی وارد شده اند. و می توان گفت براثر گسترش کتاب های جیبی ،انتشار کتاب به مرحله صنعتی وتولید انبوه رسیده است. به همین دلیل بهای کتاب ها به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است .

7

 

 

 

 

-         با بالارفتن سطح آموزش افراد ،برای فروش کتاب بازار وسیع تری پدید آمده است. به طوری که ناشران دیگر فقط به جنبه مرجع بودن کتاب توجه نمی کنند وهرچه بیشتر مجموعه متنوع تری منتشر منتشر می سازند.

-         شرایط مساعد عرضه وتقاضای کتاب، این وسیله ارتباطی را نیز مانند مجله ها به تدریج به سوی مسایل جاری می کشد ومخصوصاً درچند سال اخیر تمایل مخاطبان به این جهت کاملاً محسوس می باشد.

-         باتوجه به اینکه ناشران کوشش میکنند روز به روز کتاب های تازه تر وجالب تری انتشار دهند به مانند مطبوعات کتاب نیز درحال دوره ای شدن است . ومخاطبان کم وبیش می توانند، درفاصله های منظم هفتگی ،دو هفتگی یا ماهانه ، جلدهای جدید آن را خریداری کنند.

-         با این حال اگرچه کتاب می تواند دریک مجموعه هفتگی منتشر شود ولی فوری به مصرف    نمی رسد وفروش آن مدت زیادی طول می کشد. علاوه براین کتاب نیزمانند صفحات موسیقی ممکن است پس از خرید ، تامدتی نگهداری شود وسپس از طرف خریدار بفروش برسد . بدین ترتیب کتاب درصورتی هم که دریک مجموعه دوره ای منتشر شود، باز یک محصول مصرفی فردی است وبا دوره ای بودن مطبوعات که به نیازهای فوری خوانندگان برای کسب اخبار جاری پاسخ می دهد متفاوت می باشد. زیرا تهیه کتاب وقت بیشتری ایجاب      می کند ونمی تواند وسیله انتشار اخبار قرارگیرد.

-         تولیدکنندگان کتاب برای تامین نیازهای مخاطبان خود روش صنعتی تولید انبوه را دنبال می نمایند و تردید نیست که این روش درسطح خلاقیت نیز تاثیر می گذارد . به همین جهت تهیه کنندگان این محصولات به طور گروهی کارمی کنند وآثار دسته جمعی پدید می آورند.

 

 

-         ویژگی های مطبوعات (ساختارسازمانی ،محتوای پیام ،نوع مخاطبان ، نوع انتشار )

 

-         از مهمترین خصوصیات مطبوعات انتشار دوه ای آن می باشد. روزنامه های روزانه و مجله های هفتگی ، وقایع ومسایل جاری را به همان ترتیب کتاب ها یا رادیو وتلویزیون ها منتشر نمی سازند.

 

-         انتشار خبرهای مطبوعات حدمتعادل انتشار مطالب کتاب ها وبرنامه های رادیویی وتلویزیونی است وبه همین جهت روزنامه ها امکان می یابند که به نحو شایسته به بررسی وتحلیل وتفسیر وقایع ومسایل اجتماعی بپردازند .

 

-         نظر به توجه خاص روزنامه ها به تجزیه وتحلیل اخبار ، ماهیت مطبوعات به طرز نامرئی به کتاب نزدیکتر  می شود. زیرا محتوی برخی از کتاب ها را وقایع ومسایل روز تشکیل می دهند.

 

-        

8

روزنامه ها با افزایش تعداد چاپ های روزانه وتهیه شماره های فوق العاده – به هنگام رویدادهای مهم- برای انتشار هرچه سریع تر ومداوم تر اخبار آمادگی بیشتری پیدا کرده اند و از این لحاظ به رادیو وتلویزیون نزدیکتر شده اند.

 

 

-         روزنامه ها دارای سه خصلت مهم هستند: وسعت اخبار- دوام اخبار – تنوع اخبار

  الف – وسعت خبر : فرستنده های رادیویی وتلویزیونی هربار که به انتشار اخبار می پردازند حداکثر بیست تا       سی خبر کوتاه را که درواقع کمیت آن ها به یک صفحه روزنامه هم نمی رسد، پخش می کنند. درصورتی که روزنامه های چاپی درصفحات متعدد خود می توانند صدها خبر مختلف درج نمایند وچند برابر اخبار کوتاه رادیویی وتلویزیونی ، مطلب ارایه دهند وتوجه افراد را به خود جلب کنند.

ب‌-  دوام اخبار : مطبوعات به طور مداوم قابل بهره برداری هستند واخبار آن ها را می توان به دلخواه دراوقات مختلف شبانه روز ،درمحل کار فدراتوبوس یا خانه نگاه کرد وبه دقت مطالعه نمود ودرصورت لزوم دوباره مرور کرد وباخبرهای روزنامه های دیگر مقایسه نمود. علاوه براین خبرهای روزنامه ها را می توان نگهداری کرد وبه عنوان ماخذ ومنبع مطالعات وتحقیقات ، درآینده مورد استفاده قرار داد.

ت‌-  تنوع اخبار : درمطبوعات به سبب شرایط وامکانات وسیع تری که برای تهیه وانتخاب ودرج مطالب وجود دارند،تنوع اخبار بیش از برنامه های خبری رادیویی وتلویزیونی وسینمایی است.

-     مطبوعات از لحاظ تحلیل وتشریع وقایع وتفسیر وبررسی عقاید وتنوع مطالب وحفظ اسناد تاریخی ، تنها ماخذ ومرجع بشمار می روند. علاوه براین مطبوعات ، وسیله ارتباطی اختصاصی نواحی ومناطق مختلف جغرافیایی ،گروه های فکری ومسلکی ودسته ها وسازمان های حرفه ای می باشند و با انتشار چاپ های   محلی ، ارگان های سیاسی ومجلات ونشریات اختصاصی احتیاجات ولایات و   ایالات ، احزاب وسندیکاها وانجمن ها و کانون های مختلف را مرتفع می کنند.

- ویژگی های رادیو ( ساختارسازمانی ، محتوای پیام ،نوع مخاطبان ، نوع انتشار):

- برنامه های رادیویی از ترکیب سه عنصر کلام، موسیقی، وصدا پدید می آیند و نیروی بیانی وارتباطی خاصی تشکیل می دهند که از بیان مکتوب مطبوعاتی وبیان تصویری سینمایی یا تلویزیونی متمایز است .

- عنصر صوتی رادیو نیز مانند کلام انسانی وموسیقی ، در بیان رادیویی نقش حساسی بعهده دارد.

- رادیو از لحاظ سرعت ومداومت انتشار وهمچنین حوزه انتشار ، برترین وسیله ارتباط جمعی است.

- رادیو وقایع وحوادث را زودتر ازمطبوعات وحتی تلویزیون درهمه جا پخش می کند. ولی چون اساس کارآن برسرعت ومداومت انتشار گذاشته شده است، فرصت تجزیه وتحلیل وتفسیر اخبار را از دست     می دهد.

- ویژگی واصالت کار رادیو ، بیش از آنکه از طرز انتشار پیام های آن سرچشمه بگیرد ، از طرز دریافت آنها ناشی می شود . تا جایی که می توان گفت اصالت خاص رادیو ، درتوانایی برقراری رابطه مستقیم شنوندگان با وقایع وحوادث ، درهمان زمان وقوع نهفته است وهمین خصلت است که به رادیو امکان  می دهد در انتشار اخبار بر وسایل دیگر سبقت گیرد وافراد را زودتر از روزنامه وهمچنین تلویزیون در جریان رویدادهای اجتماعی بگذارد .

- قابلیت تحرک فرستنده های رادیویی نیز برای این وسیله ارتباطی نسبت به تلویزیون امتیاز مهمی محسوب      می شود.

9

- امروزه دربسیاری از کشورهای جهان ، موسسات رادیویی برای پخش سریع اخبار اغلب از فرستنده سیار کمک می گیرند .

 

- سرفصل پنجم :

_ ویژگی های تلویزیون وسینما (ساختار سازمانی، محتوای پیام ، نوع مخاطبان، نوع انتشار)

 

_ تلویزیون یک وسیله ارتباطی است که مانند روزنامه ،سینما ورادیو جنبه گوناگون خبری، تفریحی، فرهنگی وآموزشی وتبلیغاتی دارد وبه طرق گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

-     از لحاظ ارتباطی وخبری ،تلویزیون یک وسیله نوین است که درعین حال تکنیک مختلف رادیو وسینما وروزنامه را درخود جمع کرده است واز آن ها بهره برداری می نماید.

-     تلویزیون با سینما نیز دارای شباهت فراوان است. تلویزیون هم مثل رقیب خود سینما ، از تکنیک عکاسی استفاده می کند وبا مسایل نورافکنی صحنه سازی وامثال آن ها سروکار دارد. آشنایی به طرق صحیح ارایه ونمایش تصاویر برای تلویزیون نیز مانند سینما ضروری است. وبا آن که فیلم های تلویزیونی به جهت ضرورت نمایش فوری یا مستقیم تصاویر ، خصوصیات فیلم های سینمایی را از حیث روشنی تصاویر ومونتاژ صحنه ها دارا نمی باشند،  مع الوصف تلویزیون هم برای تهیه ونمایش صحنه های تصویری ،مانند سینام به فن فیلم برداری وهنر بیان سینما نیاز دارد وناچار خود را به آن ها مجهز می سازد .

-     فیلم های سینما مانند کتاب ها وصفحه ها ونوارهای موسیقی ونمایشنامه های تاتر در اوقات فراغت مورد استفاده انسان قرار می گیرند. وبیشتر نقش سرگرم کننده دارند.

-     سینما تنها وسیله ارتباطی است که نمی تواند به محیط صمیمانه کانون خانوادگی وارد شود. مگر اینکه از طریق تلویزیون که مهمترین رقیب آن در آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

-     سینما ازجهت نظم انتشار نیز از سایر وسایل ارتباطی متمایز می باشد، زیرا مدت نمایش فیلم های سینمایی معمولاً طولانی است واغلب سالن های سینما یک فیلم را چندین هفته وگاهی چندین ماه بر روی پرده حفظ    می کنند .  بنابراین از این لحاظ هم سینما شبیه تاتر می باشد.

 

-         ویژگی های اینترنت و وبلاگ (ساختار سازمانی، محتوای پیام ، نوع مخاطبان ، نوع انتشار )

 

-         ویژگی های اینترنت:

   - اینترنت شبکه ای متشکل ازمجموعه شبکه های رایانه ای است که به وسیله خطوط تلفن ،فیبرهای نوری،    سیم های زیر دریایی  وکانال های ماهواره ای به یکدیگر مربوط می شوند.

-         الف – امروزه هدایت وکنترل اینترنت در دست کارتل های خصوصی است .

-     ب- اینترنت تمام شاخصه های یک رسانه را دارد. اینترنت رسانه ای است که به طور همزمان به شما اطلاعات می دهد و از شما اطلاعات می گیرد.

-     ج- اینترنت تمام کارکردهای رسانه را دارد، یعنی هم نوشتاری (مثل کتاب وروزنامه ) و هم شنیداری (مثل رادیو) وهم دیداری (مثل تلویزیون ) است .

-         د- دولت ها برآن کنترلی ندارند.

-        

10

ه- ترکیب وساختار اینترنت به طور پیوسته ، وبه گونه ای پویا در حال تغییر است .

 

-         ر- محتوای پویای شبکه براساس داده های استفاده کننده بوجود می آید .

-         ز- امکان بازخورد وبحث را میان افرادی که با فرهنگ های متفاوت و دور از هم زندگی  می کنند، به وجود می آورد .

-         س- امروزه ، اینترنت به سریع ترین ،گسترده ترین، کاراترین ومناسب ترین وسیله اطلاع رسانی تبدیل شده است .

 

 وبلاگ :

-     وبلاگ ، یک صفحه وب (مشابه روزنامه شخصی) وبا قابلیت دستیابی عموم کاربران به آن است . وبلاگ ها ، براساس یک نظم خاص بهنگام ومحتوی وبلاگ نشان دهنده شخصیت مولف ویا مولفان آن می باشد. اولویت استقرار ویا نشر مطلب براساس یک ساختار زمانی شکل می گیرد.

-         اکثر وبلاگ ها دارای یک خط فکری خاص بوده وبه نوعی آن را دنبال می نمایند.

-     وبلاگ یک محیط الکترونیکی قابل جستجو را فراهم ، که علاقه مندان می توانند با استفاده از یک مرور گر وب ودرهرنقطه ای از جهان به محتویات آنان دستیابی داشته باشند.

-     یکی از ویژگی هایی که درتمامی وبلاگ ها به نوعی رعایت می شود ، ماهیت انتشار واستقرار اطلاعات بر روی وبلاگ براساس یک نظم زمانی خاص است .

-     وبلاگ مشابه یک مجله ویا روزنامه online   می باشد که مولف آن می تواند در ارتباط با موضوعات متفاوت در زمان دلخواه ، در آن اطلاعاتی را درج ومنتشر نماید.

-     سبک وشیوه وبلاگ ها عموماً شخصی ،غیر رسمی ویا خودمانی است . با استفاده از ابزارهای رایگان موجود بر روی وب می توان به سادگی اقدام به ایجاد ونشر اطلاعات بر روی وبلاگ ، نمود.

-         وبلاگ از لحاظ کیفیت ،محتوی واهداف دارای گونه های متعددی بوده وهریک می توانند مخاطبان خاص خود را دارا باشند.

-     تعداد زیادی از وبلاگ ها این امکان را برای خوانندگان خود فراهم می نماید که نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع منتشر شده بر روی سایت اعلام نمایند. یکی از نکات جالب در رابطه با      وبلاگ ها ، سادگی آنان می باشد.

-     یک وبلاگ براساس اولویت ونظم زمانی خاصی سازماندهی می شود. (ازجدیدترین مطلب به سمت قدیمی ترین مطلب منتشر شده)

 

نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی :

کارکردهای وسایل ارتباط جمعی از نظر هارولد لاسول :

الف- مراقبت از محیط اجتماعی

ب- ایجاد همبستگی و وحدت درجامعه

11

ج- انتقال میراث فرهنگی واجتماعی به نسل جدید .

 

 

-         از نظر مرتن ولازارسفلد :

   الف- وظیفه اخلاقی (حمایت از هنجارها وقوانین و مقررات )

    ب- اعطای پایگاه اجتماعی به افراد و گروهها

- از نظر اسکات مطبوعات وظیفه 1- اطلاع رسانی 2- انتشار عقاید وافکار را به عهده دارند.

 

-         عمده ترین وظایف وسایل ارتباط جمعی در جوامع امروزی

1-    فرهنگ سازی 2- آموزش 3- اطلاع رسانی 4- ایجاد مشارکت اجتماعی  یا تولیدات فرهنگی

 

 

 

 

 

-         وظایف ونقش های دیگر

الف- اجتماعی کردن – تفریح وسرگرمی – تولیدات فرهنگی ، فکری وسیاسی واجتماعی – متنوع وجدید- انتشار عقاید وتفکرات نوین .

 

 

سرفصل ششم : نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی درآموزش

 

-         آموزش : الف – درمعنای خاص : فرایند یادگیری علوم ، فنون ومهارتها دریک وضعیت سازمان یافته رسمی است .

ب- درمعنای عام : فرایند یادگیری علوم، فنون ومهارتها درتمام شرایط ویا به عبارت دیگر توسط تمام نهادهای اجتماعی (آموزش درکل )

- وسایل ارتباط جمعی بویژه رادیو وتلویزیون هم آموزش رسمی انجام می دهند هم آموزش غیر رسمی . بعنوان مثال بهداشت خانواده، آموزش خیاطی ، باغبانی  به عنوان آموزش غیر رسمی و تهیه فیلم های آموزشی ، کیفیت آموزش درمدارس  و دروس مدارس به عنوان آموزش رسمی وسایل ارتباط جمعی محسوب می شوند.

-  نقش وسایل ارتباط جمعی درآموزش یا برتری وسایل ارتباط جمعی (رادیو وتلویزیون ) بر مدارس درآموزش :

1- مدرسه محدودیت زمانی دارد به این معنا که فقط سالهای خاصی از عمر انسان را پوشش می دهد اما وسایل ارتباط جمعی محدودیت زمانی ندارند وتمام عمر انسان را شامل می شوند.

2- مدرسه در همین سالهای محدود نیز ساعات خاصی از عمر انسان را در برمی گیرد اما وسایل ارتباط جمعی تمام ساعات انسان را در شبانه روز پوشش می دهند.

12

3- مدرسه فقط قشرخاصی از افراد جامعه را به تعداد اندکی تحت پوشش قرار می دهد اما وسایل ارتباط جمعی تمام اقشار جامعه را پوشش می دهند.

 

4- مدرسه محدودیت مکانی وفضایی نیز دارد . فرد برای یادگیری باید از منزل به مدرسه بیاید اما وسایل ارتباط جمعی محدودیت فضایی ندارند . امواج آنها درهمه جا وجود دارد.

5- مدرسه توانایی آموزش همراه با واقعیت را ندارد پس بیشتر بر حافظه تاکید دارد اما وسایل ارتباط جمعی      می توانند واقعیتهای خارج را به کلاس درس بیاورند.

 

-         استفاده وکاربرد تلویزیون در آموزش رسمی :

1-    درآمریکا : الف -  استفاده از تلویزیون آموزشی صرفاً جنبه درسی داشته است.( به علت کمبود معلم – تعداد زیاد دانش آموزان – کمبود تسهیلات و امکانات )  ب- فرستنده های تلویزیونی مستقل برای آموزش رسمی وجود داشته است . (ITV) (INSTRUCTIONAL). . تلویزیون درس یا ITV به ارتباط متقابل یادگیرنده با درس تلویزیونی اطلاق شد. خواه از آنتن پخش شود یا غیر آن .

2-    در اروپای غربی  : الف- در سازمان صدا وسیما بخشی را اختصاص به تولید برنامه های آموزشی می دهند .  ب- برنامه های آموزشی جهت بهبود کیفیت دروس مدارس بوده وجنبه مکمل درسی داشته است .

3-    درکشور انگلستان نیز برنامه های آموزشی وتلویزیونی ( به دلیل ETV بودن)(EDUCATIONAL TELVISION) الف- عدم ارتباط بین برنامه های درسی تلویزیون آموزشی وبرنامه های درسی ادارات آموزش وپرورش ب- انعطاف ناپذیری جداول پخش برنامه ها  وبرنامه های فشرده دروس مدارس متوسطه.

4-    در کشور ایتالیا آموزش از راه دور

5-    درژاپن دبیرستان مکاتبه ای

6-    درجوامع امروزی برنامه آموزشی رسمی تلویزیون در آمریکا را برنامه های درسی وبرنامه های غیر رسمی تلویزیون را برنامه های آموزشی یا حتی برنامه های عمومی می خوانند.

 

-         چه برنامه هایی برنامه آموزشی هستند:

الف- هربرنامه ای که آموزش مستقیم ورسمی می دهند ودریک وضعیت رسمی یا غیر رسمی پخش می شوند.

ب- برنامه هایی که آموزش غیر مستقیم ارائه می دهند ودریک وضعیت رسمی از آن استفاده می شود.

 

- یونسکو برای برنامه های آموزشی رادیو وتلویزیون ویژگیهای زیر را لحاظ نموده :

1- این برنامه ها بصورت سریالی باشند وباعث یادگیری فزاینده گردند.

2- این برنامه ها به کمک مشاوران وبرنامه ریزان آموزشی تهیه وتدوین شوند.

3- این برنامه ها دارای انواع متون آموزشی وراهنمای آموزشی نیز باشند.

4- این برنامه ها توسط معلمان ودانش آموزان مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

13

 

 

 

 

 

- برنامه های رادیو وتلویزیون دارای 2 رسالت هستند:

1- رسالت آموزشی : ارائه برنامه های آموزش رسمی یا غیر رسمی

2- رسالت فرهنگی : الف- ارتقاء سطح دانش واطلاعات عموم مردم

                            ب- ارتقاء دانش فنی یک گروه خاص

                            ج- ارتقاء سلیقه های هنری عموم مردم

-  نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی در اطلاع رسانی وانتشار خبر وتبلیغات

-         وظایف ونقش وسایل ارتباط جمعی :

1-    انتشار خبر یا خبر رسانی 2- آموزش 3- تفریح وگذراندن اوقات فراغت 4- آگاه سازی مردم  5- همگن سازی جامعه

خبر : گزارش مختصر ومفید ودقیق از یک رویداد است .

ویژگی های یک خبر : 1- نو وجدید بودن (مهمترین) 2- مهم بودن 3- جذابیت خبر 4- کوتاه وفشرده باشد       5- کامل وجامع

-         معیارهای گزینش یا عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد گزینش خبر :

1-    دیدگاهها وقضاوت های ارزشی وشخصی خبرنگار یا فیلمبردار (دروازه بان ) 2- دیدگاهها و قضاوت های ارزشی وشخصی سردبیر یا مسئول رسانه   3- توجه به خواسته ها ونیازهای مخاطبان 4- شیوه ها ومقررات وسایل ارتباط جمعی (ساخت )

 

-         اطلاع رسانی یا خبر رسانی :

رادیو وتلویزیون  : نقش خبر رسانی دارند.

 

تلویزیون به علت دارا بودن تصویر می تواند تاثیر عاطفی ، احساسی واطلاعاتی ودقیق تر و عمیق تری ایجاد کند.

-         تلویزیون از چهار طریق می تواند فضای خانواده را تغییر دهد :

1-    حذف فاصله میان نمایش یک رویداد ومخاطبان

2-    حذف مرز زندگی خصوصی واجتماعی

3-    کوچک ومحدود ساختن رویدادهای بزرگ

4-    داده چهره ای غم انگیز یا شاد به رویدادها

-         خبر رسانی از تلویزیون دارای عمق و وزن خاصی است :

1-    ایجاد فضای صمیمی وعاطفی درمیان افراد واعضاء خانواده

2-    سرعت انتقال اخبار واطلاعات

14

 

 

 

 

 

 

-         تفاوت یا آثار مشاهده یک رویداد از تلویزیون وحضور در محل رویداد :

1-  مشاهده یک رویداد از طریق تلویزیون درمیان اعضاء خانواده ودوستان باعث ایجاد فضای صمیمی وعاطفی می شود ومخاطبان بدلیل شناخت قبلی از گویندگان پیام آنها را می پذیرند واعتماد به آنها دارند .

2-    تلویزیون قادر است تمام ابعاد وزوایای یک رویداد را با سرعت (بطور مستقیم) دراختیار مخاطبان قرار دهد ومشاهده این رویداد از طریق تلویزیون اطلاعات بیشتری دراختیار فرد قرار می دهد چرا که حضور در محل حادثه یا رویداد فقط یک جنبه از آن رویداد را می بیند واطلاعات کمتری بدست می آورد .

3-    مزیت حضور فرد درمحل رویداد این است که فرد می تواند هر جنبه ای از رویداد را که مایل است تماشا نماید اما مخاطبان تلویزیون باید جنبه هایی از رویداد را که انتخاب شده مشاهده کنند.

 

 

سرفصل هفتم :  نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی در گذراندن اوقات فراغت

-         درجامعه سنتی وبا اقتصاد کشاورزی فراغت وجود نداشت و فراغت خاص تمدن شهری وصنعتی است .

-         اوقات فراغت : زمان آزادی است که فرد پس از اتمام فعالیت های موظف دراختیار دارد وبنا به میل خود آنرا می گذراند.

ویا به عبارت دیگر فعالیت هایی است که انسان پس از فراغت از وظایف شغلی و ... داوطلبانه برای تفریح ، تماشای تلویزیون ، ورزش و... انجام می دهد.

 

-         به نظر آقای ژوفر دومازدیه کارکرد های مثبت اوقات فراغت :

1-    از بین بردن خستگی های ناشی از کار از جسم انسان

2-    گشودن دنیایی جدید بر روی انسان تا انسان پس از فراغت برای رهایی از خستگی های روحی وجسمانی ناشی از کارهای تکراری ومحدود به آنها مراجعه نماید.

3-    همگن سازی (یکپارچه سازی جامعه ) . وسایل ارتباط جمعی با انتشار اطلاعات ، ارزشها، هنجارها و        سبک های زندگی باعث مشابهت ونزدیکی مردم یک جامعه وحتی جوامع به یکدیگر واز بین بردن تفاوت های خرده فرهنگی وفرهنگی می شوند.

4-    آگاه سازی : وسایل ارتباط جمعی ضمن بیان اخبار به تحلیل و تفسیر رویدادهای خبری بپردازد وازاین  طریق موجبات اگاهی انسان از عوامل و رویدادها را فراهم نمایند.

 

15

 

 

 

 

- دردنیای امروز وسایل ارتباطی جمعی به عنوان مهمترین ابزار تفریحی وسرگرمی افراد به شمار  می روند که با پخش وانتشار برنامه های سرگرم کننده ، برالگوی رفتاری اوقات فراغت انسان اثراتی تعیین کننده دارندو از این طریق است که فرد از تنهایی وزندگی سخت روزمره اش رهایی می یابد وبا محیط بیرونی تماس برقرار می کند .

 

 

 

 

 

سرفصل هشتم : دیدگاههای اندیشمندان پیرامون نقش وسایل ارتباط جمعی درجهان سوم

 

دیدگاههای اندیشمندان درباره نقش و  وسایل ارتباط جمعی در جهان سوم :

-     دانیل نرلر : گذرا جوامع سنتی : نوسازی خاورمیانه . جامعه آماری این پژوهش شامل کشورهای ایران، ترکیه ، مصر ، سودان وسوریه (نمونه 1600 نفر)

هدف پژوهش : نقش استفاده از وسایل ارتباط جمعی برنگرش مردم این جوامع نسبت به توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع است .

 

نتایج پژوهش : الف- تحول دراین جوامع دارای مراحلی است : 1- گسترش سواد – آموزش – شهرنشینی واستفاده از وسایل ارتباط جمعی – آشنا ساختن مردم این جوامع با الگوهای جدید زندگی و امکانات رفاهی .       2- آشنا ساختن مردم این جوامع با الگوهای جدید زندگی باعث تغییر نگرش ها وهنجارهای سنتی شده . همین عامل باعث ارتقاء سطح توقعات وآرزوهای مردم این جوامع شده . 3- عدم توانایی کشورهای درحال گذرا در برآورده ساختن توقعات وانتظارات مردم باعث نارضایی وسرخوردگی مردم این جوامع می شود. 4- تغییر جوامع از سنتی به جدید باعث تغییر نظام ارتباطی نیز می شود . (- نظام ارتباطی سنتی : ارتباط به صورت بین فرد بوده که باعث حفظ سنت ها می شده . – نظام ارتباط جدید: ارتباط از نوع جمعی است که با انتشار اخبار، اطلاعات وعلوم باعث تغییر وتحول در جامع شود. 5- بین رشد اقتصادی واستفاده از وسایل ارتباط جمعی رابطه وجود دارد. با افزایش درآمد سرانه ملی گرایش مردم به زندگی در شهرها واستفاده از امکانات شهر بیشتر می شود و افزایش تعداد با سوادان را داریم که باعث افزایش استفاده از وسایل ارتباط جمعی وباعث پذیرش نوآوری و تغییر می شود.

 

 

 

 

 

16

 

 

 

-         دویچ من :

1-    بین سطح سواد واستفاده از وسایل ارتباط جمعی رابطه مستقیم وجود دارد

2-    بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ومیزان پذیرش تغییر ونوآوری رابطه مستقیم وجود دارد.

3-    بیسوادی در روستاها مانع از اشاعه اطلاعات از طریق مطبوعات نمی گردد  زیرا افراد باسواد بیسوادان را از اخبار ورویدادهایی که مطالعه نموده اند آگاه می سازند . بنابراین باید در مطالعه چگونگی تاثیر وسایل ارتباط جمعی به جای فرد خانوار لحاظ شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         نظرات رائو : رائو برای اینکه بتواند اطلاعاتی در زمینه این مسئله مهم به دست آورد دو روستا را درهندوستان مورد مطالعه علمی قرار داد:

1-    روستای A :

    الف- روستای دست نخورده وکاملاً بدون تغییر

    ب- مبادله کالا هنوز بصورت پایاپای است .

    ج- نظام طبقاتی وجود دارد و مردم روستا دربرابر کار درمزارع حقوق ناچیزی دریافت می نمایند.

 

  2- روستای B:

 الف- چند موسسه کوچک صنعتی ایجاد شده .

 ب- مردم روستا دربرابر کار دراین واحدها حقوق مناسب دریافت می کنند.

  ج- مهاجرت روستا به شهر هم کاهش یافته است.

- تفاوت روستای Aو روستای B:

- یک راه ارتباطی این روستا B را به شهر مرتبط می ساخته است که این باعث شده :

1- رفت وآمد روستائیان به شهر وافراد شهر به روستا باعث آگاهی روستائیان از افکار واندیشه های جدید به     سبک های جدید زندگی

2- انتقال اخبار ،اطلاعات ،روزنامه ها وجملات به روستا

 

 

17

 

 

 

 

-         نظر ویلبر شرام :

 ویلبر شرام معتقد بود توسعه اقتصادی مستلزم توسعه اجتماعی وفرهنگی است وتوسعه اجتماعی وفرهنگی مستلزم توسعه منابع انسانی است و توسعه و بسیج منابع انسانی نیازمند به آموزش، وگسترش اطلاعات عامل آموزش واشاعه اطلاعات وسایل ارتباط جمعی است.

-         هاربین : هرچقدر مردم یک جامعه وسایل ارتباطی بهتر وکامل تری دراختیار داشته باشند بطوری که بتوانند اطلاعات دقیق و مورد نیاز ودقیق خود را کسب کنند به همان میزان امکان توسعه اقتصادی – اجتماعی آنها بیشتر است .

-         پائولو فریره اندیشمند برزیلی : ابتدا الگوی غربی توسعه وتاثیر وسایل ارتباط جمعی بر توسعه کشورهای جهان سوم را مورد انتقاد قرار میدهد . نظام آموزشی وارتباطی موجود یک نظام سلطه گر می داند. انتقال معارف وعلوم از منابع قدرتمند به دریافت کنندگان منفع وبی تاثیر باعث رشد شخصیت ، خوداگاهی وتوانمندسازی آنها برای مشارکت در زندگی اجتماعی نمی گردد.

 

 

 

 

 وی می گوید : نظام آموزشی موجود که یک نظام مخزنی است که متکی به اندوخته یا دانش معلم است جای خود را باید به یک نظام آموزشی جدید دهد که دارای اصول زیر است :

الف- امکان مشارکت در فعالیت های آزادی بخش داشته باشد .

ب- اعتقاد به توانایی انسان به فراگیری وتوانایی انسان برای آزادی از فقر وجهل .

ج- اعتقاد به عدم تمایز بین معلم ودانش آموز وتلقی هردو به عنوان فراگیر

د- امکان تماس مستقیم فراگیران با واقعیت های اجتماعی را فراهم کند.

هـ - امکان تحلیل وتفسیر محدودیت ها وفشارهای نظام حاکم بر فراگیران نیز فراهم نماید .

 

 

 

 

 

 

منابع مورد استفاده :

-          مبانی ارتباطات جمعی – دادگران، محمد- تهران : فیروزه 1374 .

-          وسایل ارتباط جمعی ، معتمدنژاد ، کاظم ف انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی . چاپ پنجم 1385

 

18

 

 

 

 

 

 

+ حسن خسروی ; ۸:٢۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۱ تیر ،۱۳٩٠
comment نظرات ()